Všeobecné obchodní podmínky

Ogólne warunki handlowe wypożyczenia konsoli do gier "Wynajem konsoli do gier" 

1. Niniejsze brzmienie Ogólnych warunków najmu telewizyjnych konsol do gier i gier stanowi integralną część Umowy najmu sprzętu do gier zawartej między Alexandr Heczko, IČO: 06448801 (dalej "Wynajmujący") a najemcą wskazanym w tytule Umowy najmu sprzętu do gier (dalej " umowa najmu"). 

2. Przedmiotem leasingu jest sprzęt do gier określony w umowie najmu, zwany dalej "sprzętem". Wynajmujący oświadcza, że ​​wypożyczony sprzęt nadaje się do normalnego użytkowania.

3. Na potrzeby umowy najmu i relacji między wynajmującym a najemcą mieszkanie wynajmującego pod adresem Astrow 7, Goleszow, Polska

4. Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony określony w umowie najmu. Umowa najmu może zostać wypowiedziana na piśmie bez podania przyczyny. Niezależnie od powyższych postanowień, zwrot sprzętu do leasingodawcy jest również uważany za wypowiedzenie przez najemcę. Jeżeli leasingobiorca nie zwróci wynajmującemu sprzętu w terminie określonym w umowie leasingu jako dzień, w którym sprzęt został oddany w leasing, strony ustalają, że w takim przypadku czas trwania leasingu ulega zmianie bezterminowo. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu w całości za każdy dodatkowy dzień najmu do dnia zwrotu sprzętu Wynajmującemu włącznie. W przypadku przedłużenia umowy najmu na czas nieokreślony, umowa najmu kończy się z dniem doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie lub w dniu zwrotu sprzętu leasingodawcy. Jeżeli najemca zwróci sprzęt przed końcem uzgodnionego okresu najmu, to w przypadku najmu na czas określony zapłaci czynsz tylko za dni od rozpoczęcia najmu do dnia zwrotu sprzętu włącznie. Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w miejscu, w którym został mu przekazany, w miejscu wskazanym w nagłówku umowy najmu.

5. Za dzierżawę sprzętu najemca zobowiązany jest zapłacić leasingodawcy czynsz zgodnie z aktualnym cennikiem wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia umowy najmu.

6. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia czynszu przy wydaniu sprzętu lub po rozwiązaniu umowy najmu. Wynajmujący może potrącić czynsz z kaucji.

7. Zawierając umowę najmu, najemca zobowiązany jest do wpłacenia wynajmującemu kaucji w wysokości 1.000 CZK dla każdego urządzenia . Wynajmujący zwróci tę kaucję Najemcy, jeżeli Najemca wypełni wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli zwróci Wynajmującemu nieuszkodzony sprzęt w uzgodnionym terminie. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z wpłaconego depozytu wszelkich należności pieniężnych wobec Najemcy wynikających z zawartej umowy najmu, w tym należnego czynszu najmu oraz napraw uszkodzonego sprzętu.

8. Najemca jest uprawniony do używania sprzętu wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczony przez producenta.

9. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu z należytą starannością i dbania o to, aby sprzęt nie był uszkodzony, a wszelkie uszkodzenia Najemca niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.

10. W grach, w których istnieje ograniczenie dotyczące wieku graczy, najemca musi zapewnić, aby w grę mogły grać tylko osoby, które spełniają ten limit.

11. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wypożyczonym sprzęcie. Najemca przejmując towar zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu iw takim samym stanie jest zobowiązany zwrócić go leasingodawcy.

12. Po przejęciu sprzętu od najemcy, wynajmujący dokona testów towaru i wystawi najemcy potwierdzenie doskonałego odbioru wraz z kaucją.

13. Jeżeli leasingodawca stwierdzi wady sprzętu przy odbiorze sprzętu, sporządza raport o sprzęcie i przekazuje go najemcy. W takim przypadku najemcy nie przysługuje zwrot zadatku, a kaucja zostanie zwrócona dopiero po potrąceniu kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. W przypadku, gdy kaucja nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy, najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu różnicę między kosztem naprawy a kwotą kaucji niezwłocznie po zgłoszeniu przez wynajmującego. Strony wyrażają zgodę na niestosowanie postanowień §2207 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Kodeks cywilny.

14. Jeżeli najemca zwróci sprzęt całkowicie niezdatny do dalszego użytkowania (np. Urządzenie nie daje się włączyć, gry na CD są porysowane, sterowniki są unieważnione itp.), Lub najemca w ogóle nie zwróci wynajmującemu sprzętu np. Z powodu kradzieży lub zagubienia, najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu pełną wartość sprzętu określoną w leasingu.

15. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek w wypożyczonym sprzęcie. 

16. Najemcy nie przysługuje prawo potrącenia z czynszu jakichkolwiek należności od Wynajmującego. 

17. Najemca nie jest uprawniony do podnajmu sprzętu będącego przedmiotem leasingu ani do przeniesienia własności przedmiotu leasingu.

18. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie danych kontaktowych, jeżeli zmiany te nastąpią w trakcie trwania umowy najmu lub nawet po wygaśnięciu umowy najmu, ale jeśli Najemca nie uregulował wszystkich swoich zobowiązań wobec Wynajmującego.

19. Najemca podpisując umowę najmu potwierdza, że:

a. przejął sprzęt w stanie nadającym się do normalnego użytkowania i został poinstruowany, jak go używać;

b. rozumie, że w przypadku opóźnienia w zwrocie wynajmowanego sprzętu wynajmującemu, właściciel jest uprawniony do zgłoszenia policji jako zagubionego lub skradzionego sprzętu, lub. wytoczyć powództwo o ekstradycję do właściwego sądu, pod warunkiem że skutki, jakie może dla niego wyniknąć z tego faktu, ponosi wyłącznie najemca.

c. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez wynajmującego, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.

d. wszystkie informacje przekazane im w celu zawarcia umowy najmu są zgodne z prawdą;

e. przejął niniejsze Ogólne Warunki wynajmu sprzętu do gier jako integralną część umowy najmu i bez zastrzeżeń zgadza się z tymi warunkami;

20. W sprawach nieuregulowanych wyraźnie w umowie najmu i niniejszych warunkach stosunek najmu podlega odpowiednim przepisom obowiązującego prawa Republiki Czeskiej. 

Wypożyczalnia konsol do gier w Ostrawie 31.1.2017