Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny herních konzolí "Půjčovna herních konzolí"

1. Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu televizních herních konzolí a her je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu herního vybavení, uzavřené mezi Alexandrem Heczkem, IČO: 06448801  (dále jako "pronajímatel") a nájemcem, identifikovaným v záhlaví Smlouvy o pronájmu herního vybavení (dále jako "nájemní smlouva").

2. Předmětem nájmu je herní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označováno jen jako "vybavení". Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.

3. Pro potřeby nájemné smlouvy a vztahu pronajímatele a nájemce se za obchodní prostor považuje byt pronajímatele na adrese Průkopnická 10,Ostrava-Zábřeh.

4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemní smlouvu je možné vypovědět písemně i bez udání důvodu. Bez ohledu na předchozí ustanovení se za výpověď ze strany nájemce považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je vybavení přenecháno do nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši za každý další den trvání nájmu až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně. V případě prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou končí nájemní smlouva dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo dnem vrácení vybavení pronajímateli. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby nájmu, v případě nájemní smlouvy na dobu určitou, bude hradit nájemné pouze za dny od začátku nájmu až do dne vrácení vybavení včetně. Nájemce je povinen vrátit vybavení v místě kde mu bylo vybavení předáno, přičemž toto místo je uvedeno v záhlaví nájemní smlouvy.

5. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. 

6. Nájemné je nájemce povinen zaplatit při předání vybavení nebo při ukončení nájemní smlouvy. Pronajímatel může nájemné započíst vůči záloze.

7. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši 1.000 CZK za každé zařízení. Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy, a to mezi jinými i dlužné nájemné a opravy poškozeného vybavení.

8. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.

9. Nájemce musí používat vybavení s náležitou péčí a dbát, aby se vybavení nepoškodilo, přičemž veškeré poškození musí nájemce neprodleně ohlásit pronajímateli.

10. Při hrách, kde je uvedeno omezení na věk hráčů, musí nájemce dbát, aby se ke hraní dané hry dostali pouze osoby, které daný věkový limit splňují.

11. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Při přebíraní zboží je nájemce povinen zkontrolovat stav vybavení a ve stejném stavu je povinen ho vrátit pronajímateli.

12. Pronajímatel po převzetí vybavení od nájemce zboží otestuje a vydá nájemci potvrzení o bezvadném převzetí spolu se zálohou.

13. Pokud při převzetí vybavení pronajímatelem ten objeví na vybavení vady, sepíše o nich protokol a tento předá nájemci. V takovémto případě nemá nájemce nárok na vrácení zálohy a záloha mu bude vrácena až po odečtení nákladů na opravu poškozeného vybavení. V případě, že záloha nepostačuje na pokrytí nákladů opravy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli rozdíl mezi nákladem na opravu a výši kauce neprodleně po oznámení pronajímatelem. Strany se tímto dohodli na neuplatnění ustanovení §2207 (1) zákona č. 89/2012, Občanský zákoník.

14. Pokud nájemce vrátí vybavení, které je zcela nezpůsobilé k dalšímu užívaní (například zařízení nelze zapnout, CD hry je poškrábané, ovladače jsou znehodnocené, atd.), nebo nájemce nevrátí vybavení pronajímateli vůbec, například z důvodu odcizení nebo ztráty, je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.

15. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.

16. Nájemce nemá právo si započíst žádnou pohledávku vůči pronajímateli do nájemného.

17. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu ani pronajaté vybavení zcizit.

18. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu kontaktních údajů, pokud k těmto změnám dojde během trvání nájemní smlouvy, nebo i po zániku nájemní smlouvy avšak pokud nájemce neuhradil veškeré své závazky vůči pronajímateli.

19. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:

a. převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, a že byl poučen o způsobu jeho užívání;

b. je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.

c. uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní obchodní a marketingové účely;

d. veškeré údaje jim poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;

e. převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu herního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí;

20. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

Půjčovna Herních konzolí v Ostravě 31.1.2017